Różnice w postępowaniu upadłościowym w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Wymieniamy tu tylko najważniejsze.

                                                               

Koszty:

Polska            

200PLN opłaty sądowej plus nieokreślona opłata dla syndyka uzależniona od miejscowości, w której został złożony wniosek. Wartość majątku wnioskodawcy, po jego zbyciu musi wystarczyć na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli nie ma takiej mozliwości, wniosek zostaje odrzucony orzez sąd.

 

Wielka Brytania

Stała opłata sądowa w wysokości 700GBP, niezależnie od stanu posiadania wnioskodawcy. Bezrobotnym oraz pobierającym różnego rodzaju zasiłki przysługuje zniżka w wysokości 175GBP.

 

Zatrudnienie

Polska

Tylko osoby fizyczne pracujące, nie prowadzące działalności gospodarczej lub osoby które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych i nie mają szans na podjęcie jakiegokolwiek innego zatrudnienia. Generalnie wnioski osób zdrowych i zdolnych do pracy są przez sądy odrzucane. Rolnicy nie mają prawa składać wniosków o upadłość konsumencką.

 

Wielka Brytania

Każda osoba pracująca lub bezrobotna, rolnik, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej (Partnership). Brytyjskie sądy nie są zainteresowane przyczynami braku zatrudnienia wnioskodawcy.

 

Stan posiadania

Polska

Majątek, którego wartość po jego zbyciu wystaczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

 

Wielka Brytania

Wnioskodawca nie musi posiadać żadnego majątku a sąd nie jest zainteresowany skąd pochodzą środki na pokrycie opłaty sądowej.

 

Plan spłaty

Polska

Obligatoryjny plan spłaty zadłużenia przez okres od 6 m-cy do 5-ciu lat. Nie ma znaczenia czy podczas jego trwania zmieniła się sytuacja finansowa osoby upadłej. W przypadku utraty pracy przez bankruta lub pogorszenia się jego warunków finansowych tylko sąd może wydać decyzję o ewentualnych zmianach w planie spłaty lub cofnąć decyzję o bankructwie.

 

Wielka Brytania

Nie istnieje automatyczny obowiązek planu spłaty. Plan spłaty może być zastosowany tylko wobec osób, których dochody miesięczne przekraczają ich niezbędne do życia i utrzymania rodziny wydatki. W takim przypadku syndyk ma prawo zażądania podpisania tzw IPA (Income Payment Agreement) na okres 3-ech lat. Wysokość miesiącznych rat równa się nadwyżce wynikającej z różnicy pomiędzy dochodami a niezbędnymi do życia i utrzymania swojej rodziny wydatkami. Jeżeli podczas tego okresu sytuacja finansowa bankruta się pogorszy, syndyk ma prawo zwolnić go z miesięcznych spłat, przy czym 3-letni okres IPA nie zostaje wydłużony o okres braku spłat.

 

Rodzaj majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej

Polska

Wszystko poza rzeczami osobistymi bankruta.

 

Wielka Brytania

Nieruchomości ale tylko stanowiące pełną własność bankruta, pojazdy o wartości pow. 1000GBP, antyki, biżuteria, gotówka, środki w banku poza zasiłkami, akcje przedsiębiorstw, polisy na życie i prywatne fundusze  (tylko w okresie postępowania upadłościowego). Syndyka nie interesuje sprzęt elektroniczny i komputerowy przeznaczony do codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego. Banktut ma prawo zachować pojazd o wrtości nie przkraczającej 1000GBP lub droższy, jeżeli należy do osoby niepełnosprawnej lub służy do wykonywania zawodu.

Bankrut ma prawo do zarobków, które muszą wystarczyć na prowadzenie normalnego życia oraz utrzymania rodziny.

 

Okres postępowania upadłościowego

Polska

5 lat bez gwarancji pełnego oddłużenia.

 

Wielka Brytania

1 rok (Restriction Period). Po roku nastepuje automatyczne zakończenie postępowania upadłościowego. „Automatyczne” oznacza, że bankrut nie ma żadnych obowiązków podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych mających na celu potwierdzenie zakończenia postępowania. Bankrut zostaje całkowicie oddłużony.

 

Powyższe różnice nie wyczerpują zupełnie omawianego tematu. Stanowia tylko próbę wykazania, jak przepisy prawa w różnych krajach traktują ludzi, przy czym niekoniecznie swoich własnych obywateli.


Podziel się z przyjaciółmi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszystkie prawa zastrzeżone © upadlosc.info 2014